ب

  • باباخانی.مونا نقش مدیریت شهری در افزايش كيفيت معماری ساختمان¬های مسکونی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
  • بابایی فرد.اسدالله نقش شهرهای مصرفی در زندگی شهروندان با رویکرد مردم‌نگارانه (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1401]
  • برزگری جیحونی.زینب تأثیر کیفیت فضاهای پشتیبانی مجتمع¬های بلندمرتبه بر میزان سطح رضایت-مندی ساکنین )نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی پردیس چمران، شیراز( [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
  • برغش.فاطمه ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
  • بصیری. هانیه خواندن «روایت» پیشینه¬های معماری؛ راهکاری برای ارتقاء توان طراحی دانشجویان معماری [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1401]
  • بمانیان.محمدرضا آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش مصنوعی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
  • بمانیان.محمدرضا تأثیر هندسه و سطح نورگیر بر ویژگی¬های نور روز اتاق در معماری مسکونی دوره قاجار (نمونه موردی خانه¬های سنتی واقع در محله عودلاجان شهر تهران) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
  • بنانژاد مشهدی.بهناز بررسی تأثیرات هوشمندسازی ساختمان بر صرفه‌جویی انرژی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1401]
  • بنی خلیفی.نگین بررسی مفهوم شهر هوشمند: ادغام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
  • بنی‌اسدی باغمیرانی.مهدی تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت‌شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]