ق

  • قاضی میرسعید. سید امیررضا مطالعه تطبیقی ویژگی¬های کالبدی مؤثر بر اجتماع¬پذیری‎ ‎در مراکز تجاری [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
  • قبادیان.وحید مقایسۀ سامانههای رتبهبندی ساختمانهای پایدار در راستای تدوین شاخص‌های ارزیابی پایداری در اقلیم سرد و خشک ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
  • قلی پور. پرنیان بررسی ادراکات طبیعت در باغ تاج‌آباد نطنز از منظر اکولوژیک ادراک [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1401]
  • قلیزاده.فائزه تبیین ویژگی¬های شخصیتی دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه ای با استفاده از آزمون MBTI (نمونه موردی: دانشجویان گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه¬ای دختران بابل) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1401]