ر

  • ربیع فرد.حميدرضا سنجش شاخصه‌های تأثیرگذار بر منازعات و ادعا‌های پیمانکاران در شهرداری‌ تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
  • رزم آهنگ.وحیده ارزیابی و بررسی نقش مؤلفه‌های کالبدی محیطی بر سلامت روان ساکنان مجتمع‌های مسکونی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
  • رشیدی. آمینه تلفیق معماری و هنر با الهام از طبیعت، مطالعه موردی: معماری دوران اسلامی استان کردستان [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1401]
  • رضایی.محمود تحلیل پارامتریک سایت پلان مبتنی بر روش ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی (مطالعه موردی: مجموعه آرامگاه شمس تبریزی) [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
  • رمضانی. هما ارائه مدل کاربردی طراحی فضاهای شهری زیست¬پذیر شاد با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی در محله تجریش [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]