د

  • دانشجو.خسرو تحقق منظر پایدار با برقراری ارتباط دوباره انسان و طبیعت [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1401]
  • داودی. سمیه منازعات و ادعاها ، شهرداری ها، مدیریت پروژه، پروژه های شهری، عمران. [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
  • دستغیب پارسا. مریم ارائه راهبردی نظری جهت ایجاد محیط آموزش دانشگاهی رویداد محور رشته معماری با کاربست نظریه ساخت‌گرایی (مورد پژوهی: دانشگاه¬های معماری شهر شیراز) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
  • دستغیب پارسا.مریم ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
  • دستغیب پارسا.مریم ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]