• صفحه اصلی
  • نقش شهرهای مصرفی در زندگی شهروندان با رویکرد مردم‌نگارانه (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)
کد مقاله : 1401122741648 بازدید : 100 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی