ه

  • هاشمی.علی بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت سطح مشترک بر کاهش دوباره کاری ها در پروژه های ساخت [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1401]
  • هاشمی.علی تأثیر هندسه و سطح نورگیر بر ویژگی¬های نور روز اتاق در معماری مسکونی دوره قاجار (نمونه موردی خانه¬های سنتی واقع در محله عودلاجان شهر تهران) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]