• صفحه اصلی
  • ارائه مدل کاربردی طراحی فضاهای شهری زیست¬پذیر شاد با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی در محله تجریش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400111633999 بازدید : 6237 صفحه: 63 - 83

20.1001.1.28209818.1400.1.2.4.4

نوع مقاله: پژوهشی