• صفحه اصلی
  • تحقق منظر پایدار با برقراری ارتباط دوباره انسان و طبیعت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022737379 بازدید : 170 صفحه: 61 - 72

20.1001.1.28209818.1401.2.1.3.8

نوع مقاله: پژوهشی