ع

 • عباسی. فهیمه بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عبدالله زاده طرف.اکبر ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عبدالمحمدی.رضا بازشناسی اصول مؤلفه‌های سازنده مساجد دوره ایلخانی نمونه موردی: شهر تبریز [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • عبدشیخی.آتنا ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • عزیزی.مهرداد تحلیل پارامتریک سایت پلان مبتنی بر روش ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی (مطالعه موردی: مجموعه آرامگاه شمس تبریزی) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • عسگری. علی امکان سنجی بروز مکان سوم ری اولدنبرگ در معماری داخلی کافه [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • عسگری.عطیه ابعاد و دلایل رشد اجتماعات مسکونی دروازه‌دار نمونه موردی؛ شهر یزد [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عطایی همدانی.محمدرضا بررسی ادراکات طبیعت در باغ تاج‌آباد نطنز از منظر اکولوژیک ادراک [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • عظمتی.حمید رضا جایگاه رفتار قلمروپایی در محیط های دانشگاهی جهت مطلوبیت تعاملات اجتماعی دانشجویان )بررسی نمونه موردی دانشگاه رجایی) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • عظمتی.سعید بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی کاربران و نظارت‌پذیری فضاها در پارک‌های شهری به منظور ارتقا سطح امنیت کودکان با استناد بر نظریه گراف‌ها (مطالعه موردی: پارک شفق تهران) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عظمتی.سعید بررسی تاثیر مولفه‌های ادراکات محیطی فضاهای آموزشی بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • عظمتی.سعید الگوگیری از بازارهای سنتی ایران در طراحی مجتمع‌های تجاری با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • عظمتی.سعید بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • عظمتی.سعید بررسی مؤلفههای مؤثر بر طراحی فضاهای مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر ارتقاء سلامت عمومی ساکنین (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی گلستان و زنبق در شیراز) [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]