• صفحه اصلی
  • الگوگیری از بازارهای سنتی ایران در طراحی مجتمع‌های تجاری با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401092140413 بازدید : 1730 صفحه: 47 - 63

20.1001.1.28209818.1401.2.3.1.0

نوع مقاله: پژوهشی