• صفحه اصلی
  • بررسی مؤلفههای مؤثر بر طراحی فضاهای مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر ارتقاء سلامت عمومی ساکنین (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی گلستان و زنبق در شیراز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022737377 بازدید : 168 صفحه: 27 - 46

20.1001.1.28209818.1401.2.1.2.7

نوع مقاله: پژوهشی