• صفحه اصلی
  • شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر طراحی آپارتمان مسکونی معاصر در ایران جهت پاسخگویی به نیاز کودک برای تحرک (مطالعه موردی مجتمع‌های مسکونی هرمزان در تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401111041002 بازدید : 480 صفحه: 7 - 21

20.1001.1.28209818.1401.2.3.6.5

نوع مقاله: پژوهشی