• فهرست مقالات مرضیه طهماسبی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحقق منظر پایدار با برقراری ارتباط دوباره انسان و طبیعت
    مرضیه طهماسبی خسرو دانشجو
    طبیعت مهم¬ترین متغیر محیطی است که زندگی انسان را از ابتدای تاریخ تحت تأثیر قرار داده، انسان در برابر طبیعت، هم به عنوان استفاده کننده و هم مشارکت¬کننده در حفظ آن ایفای نقش می¬کند. بنابراین همواره ارتباطی دو سویه بین انسان و طبیعت برقرار است. اگرچه در سال‎های اخیر، به¬وا چکیده کامل
    طبیعت مهم¬ترین متغیر محیطی است که زندگی انسان را از ابتدای تاریخ تحت تأثیر قرار داده، انسان در برابر طبیعت، هم به عنوان استفاده کننده و هم مشارکت¬کننده در حفظ آن ایفای نقش می¬کند. بنابراین همواره ارتباطی دو سویه بین انسان و طبیعت برقرار است. اگرچه در سال‎های اخیر، به¬واسطه علل مختلف، به¬ویژه افزایش شهرنشینی، جدایی زیادی بین انسان و محیط طبیعی رخ داده است که این موضوع پیامدهای بسیاری را به همراه داشته است. بنابراین به¬واسطه تحقیقات جدید در علوم پایداری، مطالبات جوامع برای ایجاد ارتباط مجدد با طبیعت افزایش یافته است. بدیهی است که ارتباط مجدد مردم با طبیعت می‎تواند نقش مفیدی در پاسخ به بسیاری از چالش‎های زیست محیطی و درنتیجه پایداری داشته باشد. هدف این پژوهش ایجاد چارچوبی مفهومی برای درک بهتر چگونگی ارتباط انسان و طبیعت به¬منظور ترسیم راهکارهایی که از طریق آن¬ها بتوان این ارتباط را تقویت کرد. روش پژوهش باتوجه به ماهیت بیانیه¬های مطرح شده و رویکرد کیفی آن، تحلیل محتوا و تفسیر یافته¬هاست. در این مطالعه سعی بر آن است تا بتوان با بررسی دیدگاه¬ها و رویکردهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ارتباط انسان و طبیعت وجود دارد، با درک محتوای نظری و انطباق آن¬ها با مفاهیم پایداری، به استخراج و تبیین اصولی بنیادین به منظور ارتقای ارتباط انسان و طبیعت پرداخت. در این نوشتار، داده‎های مورد نظر با استفاده از مطالعات کتابخانه¬ای و با کلیدواژه ارتباط انسان ـ طبیعت، جمع¬آوری و پس از تلخیص و دسته¬بندی، به شیوه توصیفی و تفسیری مورد تحلیل قرار گرفته¬اند. بررسی¬های این پژوهش نشان می‎دهد برای پیشبرد معنادار و تقویت ارتباط بین انسان و طبیعت، می¬بایست اقدامات همه جانبه چه در سطح انفرادی و چه در سطح اجتماع و مداخلات سیاستی به سمت تغییرات خاص هدایت شوند که در نهایت این تقویت ارتباطات فردی و اجتماعی انسان با طبیعت می‎تواند در جهت نیل به اهداف پایداری مؤثر واقع شود. جزييات مقاله