دکتر فاطمه مهدیزاده سراج استاذ
mehdizadeh@iust.ac.ir سادة
دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
09122215727