مدير مسئول

دکتر علی عسگری استادیار
a.asgari@qodsiau.ac.ir دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر

دکتر احمد اخلاصی دانشیار
ekhlassi@iust.ac.ir دکترا

هیئت تحریریه

دکتر مازیار آصفی استاد
دکترا
دانشگاه تبریز
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج استاد
mehdizadeh@iust.ac.ir کارشناسی
09122215727
دکتر حمید رضا عظمتی استاد
azemati@yahoo.com دکترا
09121995130
دکتر جمال الدین مهدی نژاد استاد
mahdinejad@sru.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر اسماعیل ضرغامی استاد
zarghami@sru.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر محمد علی برخورداری استاد
barkhordari@gmail.com دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر باقر ذهبیون استاد
Bagher@iust.ac.ir دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز
دکتر احمد اخلاصی دانشیار
ekhlassi@iust.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر فرهنگ مظفر دانشیار
m.mozaffar@aui.ac.ir دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز

مدیر داخلی

مهندس سعیده کلانتری دانش آموخته
kalantarisaeede@gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
07132350630