دکتر جمال الدین مهدی نژاد استاذ
mahdinejad@sru.ac.ir دکتوراه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز