دکتر فاطمه مهدیزاده سراج استاد
mehdizadeh@iust.ac.ir کارشناسی
دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
09122215727