دکتر جمال الدین مهدی نژاد استاد
mahdinejad@sru.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استاد مهندسی معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی