دکتر جمال الدین مهدی نژاد استاد
mahdinejad@sru.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز