• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر نمای دو پوسته و هندسه آن بر کنترل نور روز در فضاهای اداری (مدل‌سازی و تحلیل نور روز به‌وسیله نرم‌افزار دیوا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402042843329 بازدید : 2118 صفحه: 73 - 94

20.1001.1.28209818.1401.2.4.6.7

نوع مقاله: پژوهشی