دکتر بهشید حسینی استاد
دکترا
گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر.
09121229220