• صفحه اصلی
  • نقش شهرهای مصرفی در زندگی شهروندان با رویکرد مردم‌نگارانه (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122741648 بازدید : 983 صفحه: 7 - 22

20.1001.1.28209818.1401.2.4.2.3

نوع مقاله: پژوهشی