• صفحه اصلی
  • معرفی روش خلاقانه به منظور بهره¬گیری از شرایط اقلیمی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401032438097 بازدید : 134 صفحه: 73 - 86

20.1001.1.28209818.1401.2.1.4.9

نوع مقاله: پژوهشی