• صفحه اصلی
  • طراحی سایبان هوشمند برای ساختمان اداری جهت کنترل ورود نور مستقیم خورشید مبتنی بر کاهش بار سرمایشی با الگوبردای از گره-های ایرانی اسلامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022737376 بازدید : 170 صفحه: 7 - 26

20.1001.1.28209818.1401.2.1.1.6

نوع مقاله: پژوهشی