• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر عایقکاری حرارتی دیوارها در مسکن روستایی اقلیم سرد (نمونه موردی: روستای نظم آباد شهرستان اراک)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400111633997 بازدید : 433 صفحه: 25 - 37

20.1001.1.28209818.1400.1.2.2.2

نوع مقاله: پژوهشی