• صفحه اصلی
  • بهره‌گیری از دیوارنگاری در جهـت ارتقـای کیفی فضاهای عمومی شهری بر پایه ترجیحات مردمی (نمونه موردی: شهر قزوین)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092733034 بازدید : 3741 صفحه: 85 - 108

10.52547/arch.1.1.85

20.1001.1.28209818.1400.1.1.6.4

نوع مقاله: پژوهشی