• صفحه اصلی
  • تحلیل پارامتریک سایت پلان مبتنی بر روش ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی (مطالعه موردی: مجموعه آرامگاه شمس تبریزی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092733032 بازدید : 7863 صفحه: 55 - 70

10.52547/arch.1.1.55

20.1001.1.28209818.1400.1.1.4.2

نوع مقاله: پژوهشی