• فهرست مقالات محمود رضایی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل پارامتریک سایت پلان مبتنی بر روش ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی (مطالعه موردی: مجموعه آرامگاه شمس تبریزی)
    مهرداد عزیزی محمود رضایی
    تجزیه و تحلیل سایت در فرآیند طراحی معماری باتوجه به فاکتورهای بسیار زیادی مورد بررسی قرار می¬گیرد که به¬منظور دست¬یابی به آن ها نیازمند یک سیستم ارزیابی کامل و فهم دقیقی از آن سیستم هستیم. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی و شبیه¬سازی پارامتریک مؤلفه¬های تأثیرگذار در فرآیند تح چکیده کامل
    تجزیه و تحلیل سایت در فرآیند طراحی معماری باتوجه به فاکتورهای بسیار زیادی مورد بررسی قرار می¬گیرد که به¬منظور دست¬یابی به آن ها نیازمند یک سیستم ارزیابی کامل و فهم دقیقی از آن سیستم هستیم. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی و شبیه¬سازی پارامتریک مؤلفه¬های تأثیرگذار در فرآیند تحلیل سایت پلان در شهر خوی و سایت مجموعه شمس تبریزی با بهره¬گیری از روش ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی است. پژوهش از نوع کمی است و با کمک فنون مدلسازی و شبیه¬سازی صورت گرفته است. برای ارزیابی دقیق تأثیر پارامترها، از نرم¬افزارهای معتبر معماری نظیر راینو و گرسهاپر بهره برده شده است. برای تحلیل و ارزیابی سایت عواملی نظیر بستر سایت، توپوگرافی، دسترسی، دید و منظر، آلودگی صوتی و نور آفتاب در نظر گرفته شدند. نتایج بررسی¬ها نشان دادند که در بین عوامل، عوامل توپوگرافی و ساختمان¬های اطراف بیشترین تأثیر را در محاسبات در یک سایت دارند. و بر اساس محاسبات الگوریتم ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی مشخص گردید، سلول¬هایی که نمرات 5 به بالا را دریافت کردند محدوده¬های مناسب و مطلوبی برای طراحی و ساخت می¬باشند. مؤلفه¬های تحلیلی سایت با الگوریتم¬سازی و روش پارامتریک می ¬واند به شکل مستقیم و مؤثرتری در فرآیند طراحی قرار گیرد. به¬طوری¬که مرحله تحلیل در مرحله طراحی بر خلاف روش¬های سنتی آمیخته و یکی باشد. نتیجه این پژوهش دو دستاورد هم¬زمان است. ابتدا ارزیابی طرح¬های موجود و دیگری تهیه مولدی برای طرح¬های جدید یعنی علاوه¬بر اينكه مؤلفه¬هاي تحليل سايت مولدي براي طرح نهايي است، ابزاري جهت سنجش طرح¬هاي نهايي (اجرا شده يا نشده) محسوب مي¬شود. پرونده مقاله