• فهرست مقالات اضطراب

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی
    بیتا سامانی پور مریم  دستغیب پارسا کیمیاالسادات طبیب‌زاده
    حضور در مطب دندان‌پزشكي و قرار گرفتن بر روي يونيت براي معاينه، چندان آسان و توأم با آرامش نيست. یکی از مشکلاتی که باعث عدم مراجعه به‌موقع افراد به دندان‌پزشکی می شود، ترس و اضطراب است. این پژوهش با هدف ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزش چکیده کامل
    حضور در مطب دندان‌پزشكي و قرار گرفتن بر روي يونيت براي معاينه، چندان آسان و توأم با آرامش نيست. یکی از مشکلاتی که باعث عدم مراجعه به‌موقع افراد به دندان‌پزشکی می شود، ترس و اضطراب است. این پژوهش با هدف ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی، انجام شده است. ازین رو برای انجام پژوهش از روش مقایسه ای - تطبیقی استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است تا مؤلفه ها‌ی تاثیر‌گذار بر کاهش اضطراب در کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی مشخص و دسته بندی شود و پس از آن با توجه به این مؤلفه‌ها به بررسی چند نمونه از کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی پرداخته شده و در قالب جدول و نمودار در مقاله تحلیل گردیده‌اند و به‌طور مجزا در هر یک از نمونه موردی‌ها مطالعه و بررسی صورت گرفته است تا هدف پژوهش محقق گردد. نتایج حاصل از داده‌ها نشان می‌دهد که عوامل محیطی مانند نور، رنگ‌، فرم و مبلمان دارای تأثیر بیشتری نسبت به عوامل انسانی همچون طراحی مناسب ورودی، خوانایی و دسترسی و ایجاد یکپارچگی بین فضای داخلی و خارجی، بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌های دندان‌پزشکی بوده و میزان این اثرگذاری در عوامل طبیعی مانند وجود آتریم و فضای سبز، طراحی حیاط متناسب با اقلیم، کنترل سروصدا با استفاده از موسیقی ملایم و تعامل با طبیعت به کمترین سطح خود نسبت به سایر عوامل می‌رسد. پرونده مقاله