دکتر حمید رضا عظمتی استاد
azemati@yahoo.com دکترا
استاد تمام گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
09121995130