دکتر احمد اخلاصی دانشیار
ekhlassi@iust.ac.ir دکترا
عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه علم و صنعت ایران