دکتر علی عسگری استادیار
a.asgari@qodsiau.ac.ir دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی عضو هیئت علمی (استادیار) گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس