دکتر مازیار آصفی استاد
دکترا
دانشگاه تبریز استاد تمام گروه معماری، دانشگاه تبریز