دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل استاد
دکترا
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی