ندا ادیمی دانش آموخته
adimi.neda@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران