دکتر فرهنگ مظفر دانشیار
m.mozaffar@aui.ac.ir دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز