دکتر احمد اخلاصی دانشیار
ekhlassi@iust.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران