دکتر باقر ذهبیون استاد
Bagher@iust.ac.ir دکترا
موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز