دکتر محمد علی برخورداری استاد
barkhordari@gmail.com دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز