• فهرست مقالات زهیر متکی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - خواندن «روایت» پیشینه¬های معماری؛ راهکاری برای ارتقاء توان طراحی دانشجویان معماری
    هانیه  بصیری زهیر متکی
    روایت¬گویی در تمامی تمدن¬های شناخته شده انسانی به عنوان یک سنت وجود دارد و به عنوان ساختاری که دانسته¬ها و عقاید بشری و دستاورد تجارب زیسته آن¬ها را منتقل می¬نماید، همواره مورد توجه بوده است. امروزه بهره¬گیری از شیوه روایت¬گویی در آموزش فعال مورد توجه بسیار قرار گرفته ا چکیده کامل
    روایت¬گویی در تمامی تمدن¬های شناخته شده انسانی به عنوان یک سنت وجود دارد و به عنوان ساختاری که دانسته¬ها و عقاید بشری و دستاورد تجارب زیسته آن¬ها را منتقل می¬نماید، همواره مورد توجه بوده است. امروزه بهره¬گیری از شیوه روایت¬گویی در آموزش فعال مورد توجه بسیار قرار گرفته است. این نوشتار برین اساس خواندن روایت معمارانه فضا، در مواجهه با آثار و پیشینه¬های معماری را به عنوان پیشنهادی برای کاربست محیط یادگیری سازنده¬گرا در آتلیه¬های طراحی معرفی می¬کند و برین باور است که این روش می¬تواند ارتقای توان طراحی دانشجویان را به دنبال داشته باشد. برای این منظور این نوشتار با راهبرد تحقیق کیفی و با رویکرد تفسیرگرایی و با رجوع به مطالعات اسنادی و کتابخانه¬ای در تلاش است تا از طریق تبیین مفهوم روایت و محیط¬های یادگیری سازنده¬گرا، چگونگی خواندن روایت معمارانه فضا از پیشینه¬ها و آثار معماری در اتلیه¬های طراحی را شرح داده و چگونگی تاثیر آن بر توانایی طراحی دانشجویان را مورد مطالعه قرار دهد و درین مسیر درمی¬یابد که چنین رویکردی می¬تواند با تقویت تصویرسازی ذهنی، تجسم تجربه جانشینی و توسعه راه¬حل های خلاق، ارتقای توان طراحی دانشجویان را در پی داشته باشد. جزييات مقاله