• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت سطح مشترک بر کاهش دوباره کاری ها در پروژه های ساخت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402033042881 بازدید : 918 صفحه: 23 - 39

20.1001.1.28209818.1401.2.4.4.5

نوع مقاله: پژوهشی