• صفحه اصلی
  • مقایسۀ سامانههای رتبهبندی ساختمانهای پایدار در راستای تدوین شاخص‌های ارزیابی پایداری در اقلیم سرد و خشک ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400111633998 بازدید : 5494 صفحه: 39 - 62

20.1001.1.28209818.1400.1.2.3.3

نوع مقاله: پژوهشی