• صفحه اصلی
  • تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت‌شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400091732587 بازدید : 3102 صفحه: 43 - 54

10.52547/arch.1.1.43

20.1001.1.28209818.1400.1.1.3.1

نوع مقاله: پژوهشی