فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 زهرا سادات حسینی zs.hosseini@srbiau.ac.ir استادیار گروه معماری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. استادیار دکترا
2 عبدالکریم قائدی hojat.gh.1366@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور بندرعباس استادیار دکترا
3 میثم مرتضایی منش mortezaeimanesh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 سعیده قادری saeideh.ghaderi87@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموخته دکترا
5 الهه نوری سقرلو elahenoori513@gmail.com استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
6 رکسانا عبداللهی archroxa@gmail.com استادیار گروه معماری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. استادیار دکترا
7 عرفان امیری آذر amiriazar@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشجو کارشناسی ارشد
8 محمدرضا عطایی همدانی M.ataeehamedani@iaukashan.ac.ir استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان استادیار دکترا
9 عطیه عسگری atiyeh.asgari@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران - ایران استادیار دکترا
10 ندا ادیمی adimi.neda@gmail.com دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد
11 علیرضا پهلوان Pahlavanhk_alireza@yahoo.com استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
12 سعیده  زارعی Zareis149@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
13 علی عسگری a.asgari@qodsiau.ac.ir استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
14 سعیده کلانتری kalantarisaeede@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
15 مریم  دستغیب پارسا maryamdastgheibparsa@gmail.com گروه معماری، موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، شیراز، ایران. استادیار دکترا
16 حجت قائدی hojatghaedi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای ایران استادیار دکترا
17 نسیم عسگری nsm.asgari@gmail.com پژوهشگر دکتری تخصصی مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. دانشجو دکترا
18 مهرداد عزیزی m.azizi254@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو دکترا
19 حمیدرضا ایزدی eizadi@kth.se - دانش آموخته کارشناسی ارشد
20 سید محمد امین  طباطبایی Amin.tb1991@gmail.com کارشناسی ارشد معماری مرمت، دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
21 منا محمدی mona_mohammadi66@yahoo.com دانشجو دکترا
22 الهام اسفندیاری فرد e.sfandyarifard@rasam.ac.ir استاديار مؤسسه آموزش عالی رسام استادیار دکترا
23 فاطمه خدادادی آق قلعه fatemeh.khodadadi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشجو دکترا
24 زهرا  روحی دهکردی zhr.rouhi@gmail.com دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ دانشجو دکترا
25 ساناز رهروی پودهء Sanazrahravi@gmail.com استادیار گروه معماری، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. استادیار دکترا
26 سجاد آئینی sj.aeini@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دانش آموخته دکترا
27 سید بهشید حسینی behshid_hosseini@art.ac.ir گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. استاد دکترا
28 مهدی  شیخی نشلجي mehdisheikhi1994@gmail.com استاد دکترا
29 سعید عظمتی Saeed_azemati@yahoo.com استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
30 ابوالفضل طغرایی abl.toghraei@gmail.com دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
31 فرگل  امینی fargolamini@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه هنر تهران دانشجو دکترا
32 سید روزبه میرحسینی Roozbeh.mirhosseini@gmail.com دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشجو کارشناسی ارشد
33 پری چهر گودرزی parigol1364@yahoo.com مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین مربی کارشناسی
34 سید احسان   موسوی ehsan_mousavi0@yahoo.com گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. دانش آموخته دکترا
35 زینب مشهور mashhoor.iau@gmail.com گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران مربی کارشناسی ارشد