فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 سعیده کلانتری دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
2 پری چهر گودرزی مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین مربی کارشناسی
3 نسیم عسگری پژوهشگر دکتری تخصصی مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. دانشجو دکترا
4 عرفان امیری آذر دانشگاه تهران دانشجو کارشناسی ارشد
5 علی عسگری استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
6 سید بهشید حسینی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. استاد دکترا
7 ندا ادیمی دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد
8 الهه نوری سقرلو استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
9 منا محمدی دانشجو دکترا
10 مریم  دستغیب پارسا گروه معماری، موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، شیراز، ایران. استادیار دکترا
11 زهرا سادات حسینی استادیار گروه معماری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. استادیار دکترا
12 سعید عظمتی استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
13 مهرداد عزیزی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو دکترا
14 عبدالکریم قائدی استادیار دانشگاه پیام نور بندرعباس استادیار دکترا
15 عطیه عسگری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران - ایران استادیار دکترا
16 سعیده قادری دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموخته دکترا
17 محمدرضا عطایی همدانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان استادیار دکترا
18 میثم مرتضایی منش دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموخته کارشناسی ارشد
19 الهام اسفندیاری فرد استاديار مؤسسه آموزش عالی رسام استادیار دکترا
20 رکسانا عبداللهی استادیار گروه معماری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. استادیار دکترا
21 ابوالفضل طغرایی دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
22 علیرضا پهلوان استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
23 فاطمه خدادادی آق قلعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشجو دکترا
24 مهدی  شیخی نشلجي استاد دکترا
25 ساناز رهروی پودهء استادیار گروه معماری، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. استادیار دکترا
26 سعیده  زارعی دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
27 سید روزبه میرحسینی دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشجو کارشناسی ارشد
28 حجت قائدی دانشگاه فنی و حرفه ای ایران استادیار دکترا
29 سید محمد امین  طباطبایی کارشناسی ارشد معماری مرمت، دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
30 حمیدرضا ایزدی - دانش آموخته کارشناسی ارشد
31 زهرا  روحی دهکردی دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ دانشجو دکترا
32 سجاد آئینی دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دانش آموخته دکترا
33 فرگل  امینی دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه هنر تهران دانشجو دکترا
34 سید احسان   موسوی گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. دانش آموخته دکترا
35 زینب مشهور گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران مربی کارشناسی ارشد