لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سعیده قادری saeideh.ghaderi87@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموخته دکترا
2 الهه نوری سقرلو elahenoori513@gmail.com استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
3 میثم مرتضایی منش mortezaeimanesh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 رکسانا عبداللهی archroxa@gmail.com استادیار گروه معماری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. استادیار دکترا
5 محمدرضا عطایی همدانی M.ataeehamedani@iaukashan.ac.ir استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان استادیار دکترا
6 زهرا سادات حسینی zs.hosseini@srbiau.ac.ir استادیار گروه معماری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. استادیار دکترا
7 عبدالکریم قائدی hojat.gh.1366@gmail.com استادیار دانشگاه پیام نور بندرعباس استادیار دکترا
8 عطیه عسگری atiyeh.asgari@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران - ایران استادیار دکترا
9 ندا ادیمی adimi.neda@gmail.com دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد
10 علیرضا پهلوان Pahlavanhk_alireza@yahoo.com استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران. استادیار دکترا
11 عرفان امیری آذر amiriazar@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشجو کارشناسی ارشد
12 سعیده  زارعی Zareis149@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
13 علی عسگری a.asgari@qodsiau.ac.ir استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
14 سعیده کلانتری kalantarisaeede@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
15 مریم  دستغیب پارسا maryamdastgheibparsa@gmail.com گروه معماری، موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، شیراز، ایران. استادیار دکترا
16 حجت قائدی hojatghaedi@alumni.ut.ac.ir دانشگاه فنی و حرفه ای ایران استادیار دکترا
17 نسیم عسگری nsm.asgari@gmail.com پژوهشگر دکتری تخصصی مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. دانشجو دکترا
18 سید محمد امین  طباطبایی Amin.tb1991@gmail.com کارشناسی ارشد معماری مرمت، دانشگاه تهران دانش آموخته دکترا
19 مهرداد عزیزی m.azizi254@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو دکترا
20 منا محمدی mona_mohammadi66@yahoo.com دانشجو دکترا
21 حمیدرضا ایزدی eizadi@kth.se - دانش آموخته کارشناسی ارشد
22 زهرا  روحی دهکردی zhr.rouhi@gmail.com دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ دانشجو دکترا
23 الهام اسفندیاری فرد e.sfandyarifard@rasam.ac.ir استاديار مؤسسه آموزش عالی رسام استادیار دکترا
24 فاطمه خدادادی آق قلعه fatemeh.khodadadi@srbiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشجو دکترا
25 ساناز رهروی پودهء Sanazrahravi@gmail.com استادیار گروه معماری، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. استادیار دکترا
26 سید بهشید حسینی behshid_hosseini@art.ac.ir گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر. استاد دکترا
27 سجاد آئینی sj.aeini@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دانشجو دکترا