• پرداخت هزینه

  جهت انتشار مقاله در نشریه 100 هزار تومان جهت از نویسنده دریافت می گردد

   

  شماره کارت مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز:

  6063737002496287

   

  لطفا پس از واریز فیش در پرداختی ها در کارتابل نویسنده ارسال گردد و یا به ایمیل نشریه با ذکر نام نویسندگان و عنوان مقاله و نشریه ارسال گردد

  archijour@gmail.com