• اهداف و چشم انداز

  محورهای اصلی:

   

  علوم جدید در معماری

  سازه های نوین

  تکنیک و روش های ساخت نوین

  تکنولوژی معماری

  معماری رایانشی

  ساخت دیجیتالی

  علوم کامپیوتر در معماری

  هوش مصنوعی در معماری

  معماری هوشمند

  معماری پایدار

  معماری بایونیک

  معماری سبز

  مباحث جدید در حوزه انرژی در معماری

  مباحث جدید در حوزه مدیریت پروژه در معماری

  مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

  پژوهش های جدید میان رشته ای در معماری

  مباحث جدید در حوزه میان رشته ای معماری و شهرسازی

  مباحث جدید در حوزه میان رشته ای معماری و سایر هنرها

  جنبه های استفاده نو از معماری سنتی، معماری ایرانی و یا معماری اسلامی