• فهرست مقالات صهبا  حسیبی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - چیدمان فضایی در طراحی معماری ساختمان¬های مسکونی میان¬مرتبه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی
    صهبا  حسیبی علی اندجی گرمارودی
    نحوه¬ی چیدمان فضایی و هندسی نقشه¬ها به عنوان یکی از اولین مراحل در طراحی معماری می¬باشد که تحت تاثیر متغیرهای پیدا و پنهان شکل می¬گیرد و سبب ایجاد جواب¬های متعددی می¬گردد. استفاده از قدرت محاسباتی کامپیوترها برای کمک در پیش¬بینی انواع چیدمان فضایی و چگونگی تعریف مسئله ب چکیده کامل
    نحوه¬ی چیدمان فضایی و هندسی نقشه¬ها به عنوان یکی از اولین مراحل در طراحی معماری می¬باشد که تحت تاثیر متغیرهای پیدا و پنهان شکل می¬گیرد و سبب ایجاد جواب¬های متعددی می¬گردد. استفاده از قدرت محاسباتی کامپیوترها برای کمک در پیش¬بینی انواع چیدمان فضایی و چگونگی تعریف مسئله به زبان الگوریتمیک3 یکی از چالش¬های اصلی این موضوع می¬باشد. هدف پژوهش حاضر این است که به منظور شکل¬گیری پیوند میان ساکن و مسکن و فراهم کردن زمینة مشارکت کاربر در طراحی مسکن، الگوریتمی جهت یافتن چیدمانی فضایی متناسب با نیاز و سلیقه او ارائه شود. در پژوهش پیش¬رو از روش بهینه¬سازی چند معیاره به دنبال یافتن چیدمانی بر اساس چند معیار مختلف استفاده کرده¬ایم. برای این امر حدود 200 پلان جانمایی که به صورت دستی طراحی شده به عنوان ورودی به الگوریتم داده شده است؛ الگوریتم با استفاده از معیار¬هایی چون: مساحت فضای باز و بسته، الزامات جهت¬گیری فضاها، تعداد اتاق¬های خواب و ... اساس کار جانمایی را شکل می¬دهد. در ادامه انواع حالات ممکن قرارگیری فضاها در کنار هم بررسی می¬شود و با توجه به داده¬ها بهترین حالت چیدمان فضایی پیشنهاد می¬گردد. در پایان کل فرآیند ترکیبی الگوریتم به وسیله تعدادی نمونه مورد آزمایش قرار گرفته است که نتایج حاصل گویای ظرفیت بالای روش پیشنهادی در تهیه، تنوع، سرعت و دقت تولید نقشه¬های چیدمان فضایی ساختمان¬های مسکونی میان مرتبه به دور از محدودیت¬های ذهن انسان می¬باشد. پرونده مقاله