• فهرست مقالات حمید رضا عظمتی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - جایگاه رفتار قلمروپایی در محیط های دانشگاهی جهت مطلوبیت تعاملات اجتماعی دانشجویان )بررسی نمونه موردی دانشگاه رجایی)
    منا محمدی حمید رضا عظمتی
    مطلوبیت تعاملات اجتماعی دانشجویان در کیفیت¬مندی فضاهای رسمی و غیررسمی دانشگاه شرطی اساسی است. هدف پژوهش حاضر پرداختن به رفتار قلمروپایی در فضای دانشگاه باتوجه به مفهوم مرزها جهت بهبود تعاملات اجتماعی دانشجویان می¬باشد.پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر نوع داده¬ها ترکیبی چکیده کامل
    مطلوبیت تعاملات اجتماعی دانشجویان در کیفیت¬مندی فضاهای رسمی و غیررسمی دانشگاه شرطی اساسی است. هدف پژوهش حاضر پرداختن به رفتار قلمروپایی در فضای دانشگاه باتوجه به مفهوم مرزها جهت بهبود تعاملات اجتماعی دانشجویان می¬باشد.پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر نوع داده¬ها ترکیبی (کمی و کیفی)، و روش تحقیق پیمایشی شامل دو قسمت الف) به منظور سنجش ديدگاه افراد، تدوين جدول هدف و محتوا با گردآوری داده¬ها ازمنابع مکتوب و مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید روان¬شناسی و معماری ب) طراحي پرسش¬نامه تصویری باتوجه به اين جدول و توزيع میان جامعه. متخصصان شامل 17 نفر از اساتید و جامعه آماری 45 نفر از دانشجویان معماری دانشگاه رجایی می¬باشند. داده¬ها به¬صورت ترکیبی از سه روش مصاحبه، مشاهده و پرسش¬نامه گردآوری شدند. جامعه آماری شامل دانشجویان معماری دانشگاه رجایی با نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای است. پس از طبقه¬بندی اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم¬افزار اس پی اس اس، به بررسي و تحلیل آنها پرداخته شده و مرزهای مطلوب از نظر دانشجویان با آزمون تی تست استخراج گرديد. یافته¬های این پژوهش نشان می¬دهد که دانشجویان مرزهای میانه را برای محرميت فضايي در حضور فردی و گردهمایی¬های دوستانه مطلوب¬تر می¬دانند. پرونده مقاله