• صفحه اصلی
  • بررسی نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی در چگونگی شکل‌گیری معماریِ مسکن ارزان‌قیمت در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401103040852 بازدید : 1003 صفحه: 65 - 82

20.1001.1.28209818.1401.2.3.5.4

نوع مقاله: پژوهشی