• صفحه اصلی
  • مطالعه تطبيقي نماهای متحرک ساختمان¬هاي اداري تهران بر اساس آسایش بصری ساکنین با شاخص (sDG)، (DGP)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401100840601 بازدید : 2283 صفحه: 85 - 101

20.1001.1.28209818.1401.2.3.4.3

نوع مقاله: پژوهشی