دکتر اسماعیل ضرغامی استاذ
zarghami@sru.ac.ir دکتوراه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استاد مهندسی معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی